1.10 charakteryzuje państwo jako zorganizowane społeczeństwo (res publica) i wyjaśnia, jakie są podstawowe zadania państwa wobec jego obywateli oraz obowiązki obywateli względem ich państwa

Skopiowano

Materiały

Państwo

organizacja polityczna społeczeństwa, posiadająca suwerenną władzę i określone terytorium. Podstawową cechą państwa jest jego prawo do użycia w określonych sytuacjach przymusu (przemocy), np. w sytuacji, gdy ktoś naruszy normę prawa. *** Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Racja stanu

interes państwa, którym kierują się władze, określając długofalowe cele polityczne i podejmując działania mające prowadzić do ich realizacji. Za rację stanu najczęściej uznaje się zachowanie suwerenności i integralności terytorialnej, zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego silnej pozycji międzynarodowej.***Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Społeczeństwo

duża społeczność (najczęściej państwowa), która żyje na określonym obszarze. Życie poszczególnych członków społeczeństwa toczy się głównie w jego ramach – tu nawiązują oni kontaty z innymi ludźmi, uczą się języka, norm obyczajowych i moralnych, tutaj zaspokajają swoje potrzeby. Człowiek funkcjonuje w społeczeństwie za pośrednictwem różnych zbiorowości, takich jak kręgi towarzyskie…
Skopiowano