Encyklopedia PWN

Skopiowano

Dobro wspólne

Ten artykuł dotyczy filozoficznego i politycznego pojęcia umowy społecznej, tzw. kontraktualizmu, a nie prawnej teorii kontraktów czy zobowiązań w ramach choćby dogmatyki prawa cywilnego.
Skopiowano

Sprawiedliwość

Sprawdź w Encyklopedii PWN
Skopiowano

Kosmopolityzm

postawa zakładająca, że „ojczyzną człowieka jest cały świat”, a nie kraj, w którym akurat się urodził.***Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Naród

duża, niesformalizowana grupa społeczna, którą łączą tradycja, kultura oraz historia i która samą siebie postrzega jako wspólnotę o jednej tożsamości. Członko- wie narodu posługują się zwykle jednym językiem i mają wspólne pochodzenie – warto jednak wiedzieć, że są narody, które mówią różnymi językami (Szwajcarzy) i których nie łączy wspólne pochodzenie…
Skopiowano

Patriotyzm

postawa społeczno-polityczna oparta na miłości do swego kraju i jego tradycji przy równoczesnym poszanowaniu innych tradycji narodowych i kultur. Patriota czuje się odpowiedzialny za swój kraj i jest przywiązany do jego tradycji, ale jego uczucia nie wynikają z poczucia wyższości wobec innych narodów.***Zobacz w…
Skopiowano

Szowinizm

1) bezkrytyczny stosunek do własnego narodu połączony z przekonaniem o jego wyższości nad innymi narodami i wrogością wobec nich; skrajna postać nacjonalizmu. 2) W szerszym rozumieniu uprzywilejowane traktowanie własnej grupy, płci czy rasy połączone z nietolerancją wobec innych.***Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Organizacja międzynarodowa

 system współpracy państw członkowskich mający na celu zapewnienie międzynarodowego bezpieczeństwa przez pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Powstała w 1994 r. w wyniku przekształcenia działającej od początku lat siedemdziesiątych Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Byt społeczny

byt społeczny, pojęcie filozofii marksistowskiej oznaczające całokształt materialnego życia społeczeństwa, na który składają się: produkcyjna relacja człowieka do przyrody, polegająca na przekształcaniu przyrody i przystosowywaniu jej do swoich potrzeb, oraz stosunki międzyludzkie kształtujące się w procesie produkcji dóbr materialnych;
Skopiowano

Organizacje społeczne

organizacje obywatelskie niezależne od władz publicznych (choć korzystające niekiedy z ich finansowego wsparcia). Wiele z nich zajmuje się obroną praw człowieka w różnych krajach (Komitety Helsińskie), działaniami na rzecz uwolnienia więźniów politycznych (Amnesty International), pomocą humanitarną (Polska Akcja Humanitarna), inne – działalnością oświatową (Społeczne To- warzystwo Oświatowe) czy edukacją obywatelską…
Skopiowano

Prawa człowieka

prawa i wolności przysługujące każdej jednostce ludzkiej (np. prawo do życia, wolności i własności). Prawa te wynikają z przyrodzonej godności ludzkiej i są niezbywalne, istnieją niezależnie od decyzji organów władzy, które nie mogą ich nikomu nadać czy odebrać. Jednym z podstawowych zadań państwa we współczesnej demokracji jest ochrona tych praw…
Skopiowano