Filmy Obywatelski HiT

Skopiowano

Przełom 1989 roku – Jacek Staniszewski, Akademia Dobrej Edukacji

Związek zawodowy „Solidarność” liczył w latach 1980–81 10 mln członków. Władza stłumiła ten masowy ruch społeczny, wprowadzając 13 grudnia 1981 r. stan wojenny. W efekcie w latach 80. rządy w Polsce nadal sprawowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza z generałem Wojciechem Jaruzelskim na czele. Kraj pogłębiał się w kryzysie gospodarczym. Kryzys w Polsce i reformy wprowadzane w Związku Radzieckim przez Michaiła Gorbaczowa skłoniły rządzących do rozpoczęcia rozmów z opozycją. Rozpoczęto obrady przy Okrągłym Stole. 🔹 Jak przebiegały rozmowy między władzą a opozycją? 🔹 Co stało się 4 czerwca 1989 roku? 🔹 Co oznacza hasło „Wasz prezydent, nasz premier""?
Skopiowano

Marzec ’68 – dr hab. Joanna Wawrzyniak, Uniwersytet Warszawski

Przez całe lata 60. władze PRL ograniczają wolność obywateli. Proces ten szczególnie dotyka inteligencję i młodzież studencką, wśród których narasta bunt wobec władz PZPR. Jesienią 1967 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie ma miejsce uroczysta premiera "Dziadów" Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Spektakl ma uświetnić obchody 50. rocznicy rewolucji październikowej. Inscenizacja nie podoba się władzy. PZPR uznaje przedstawienie za antyradzieckie, Ministerstwo Kultury i Sztuki zdejmuje "Dziady" za afisza. Decyzja rozpoczyna bunt studentów. 8 marca, w proteście przeciwko działaniom władz i w obronie represjonowanych kolegów studenci zwołują wiec na dziedzińcu UW. 🔹 Czy "polski" Marzec wpisuje się w obserwowany na całym świecie bunt pokoleniowy, który miał miejsce w 1968 roku? 🔹 Co wspólnego ma przedstawienie "Dziadów" z wojną izraelsko-arabska, tzw. wojną 6-dniową? 🔹 Jakie lekcje z Marca 1968 roku wynikają dla polskiego społeczeństwa?
Skopiowano

Islamizm – dr Patrycja Sasnal, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Islamizm to ideologia polityczna. Islamizm wynika ze specyfiki islamu jako religii. Islam jest bowiem religią państwa i prawa, definiuje w jaki sposób funkcjonuje wspólnota. W ramach islamizmu muzułmańskie prawo ma określać prawa jednostki i wspólnoty, tak jak czynią to zachodnie ideologie polityczne (liberalizm, konserwatyzm, socjalizm czy chrześcijańska demokracja). Od XVIII wieku islamizm pozwalał Arabom i muzułmanom odróżniać się od kolonizatorów (głównie Europejczyków). 🔹 Co oznacza pojęcie islamizmu? 🔹 Z jakich nurtów składa się islamizm? 🔹 Czym jest dżihadyzm i dlaczego nie powinniśmy mylić go z islamizmem? Na te i inne pytania dotyczące islamizmu odpowiada politolożka i arabistka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Patrycja Sasnal.
Skopiowano

Społeczeństwo w powojennej Polsce – dr hab. Marta Bucholc, Uniwersytet Warszawski 

Podczas II wojny światowej zginęło 6 milionów polskich obywateli, w tym 3 miliony polskich Żydów. Powojenna Polska powstała w granicach innych niż II RP i stała się krajem jednolitym etnicznie. 🔹 Jak zmieniało się polskie społeczeństwo po II wojnie światowej? 🔹 Jakie były konsekwencje industrializacji (rozwoju przemysłu) i urbanizacji (rozbudowy miast)? 🔹 Jak wpływają na nie procesy migracyjne, które przyspieszyły po wejściu Polski do Unii Europejskiej? Czy wojna w Ukrainie zmieni strukturę polskiego społeczeństwa?
Skopiowano

Program i działalność kardynała Stefana Wyszyńskiego – dr Dominika Kozłowska, Znak

📖 Kardynał Stefan Wyszyński stał na czele polskiego Kościoła w latach 1948-1981. Czas, w którym sprawował funkcję prymasa, obfitował w konflikty między peerelowskim państwem a Kościołem. Inicjatywy podejmowane wówczas przez kardynała Wyszyńskiego miały wpływ na postawy społeczeństwa. 🔹 Na czym opierał swój program duszpasterski kardynał Wyszyński? 🔹 W jakich okolicznościach powstały Jasnogórskie Śluby Narodu? 🔹 Jakie znaczenie dla procesu pojednania między Polską a Niemcami miał list polskich biskupów?
Skopiowano

Dlaczego warto znać Konstytucję? – Stanisław Zakroczymski, Uniwersytet Warszawski

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejszy w Polsce akt prawny. Określa prawa, wolności i obowiązki obywateli i obywatelek. Na straży praw, które gwarantuje nam Konstytucja, stoją wolne i niezależne od polityków sądy. Konstytucja określa również fundamenty ustroju państwa. Opisane są w niej kompetencje najważniejszych władz – prezydenta, Sejmu i Senatu, rządu, Trybunału Konstytucyjnego czy Narodowego Banku Polskiego. Podstawą polskiego systemu konstytucyjnego jest wzajemna kontrola i równoważenie się władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. 🔹 Jakie prawa gwarantuje Konstytucja? 🔹 Czego możemy oczekiwać od państwa dzięki zapisom ustawy zasadniczej? 🔹 Co robić, kiedy Konstytucja jest łamana?
Skopiowano

Poznański Czerwiec 1956 – Agnieszka Jankowiak-Maik, Babka od histy  

Śmierć Józefa Stalina w 1953 r. rozpoczęła okres odwilży w ZSRR i innych krajach bloku wschodniego, w tym w PRL. Odwilż w Polsce przyspieszyła w 1956 r. W czerwcu, z powodu trudnej sytuacji gospodarczej strajk generalny zorganizowali robotnicy w Poznaniu. Władza komunistyczna wysłała wojsko, aby stłumić protesty. W październiku 1956 r. do władzy w Polsce doszedł Władysław Gomułka, komunista odsunięty z partii i więziony w czasach stalinowskich. Polska nadal pozostawała krajem autorytarnym i zależnym od Związku Radzieckiego, jednak czasy stalinowskiego terroru odeszły w przeszłość. 🔹 Jakie tezy znajdowały się w tajnym referacie, który przywódca ZSRR Nikita Chruszczow wygłosił zimą 1956 roku? 🔹 Czego domagali się robotnicy strajkujący w Poznaniu czerwcu 1956 roku? 🔹 Co zmieniło się po dojściu do władzy Władysława Gomułki? O odwilży 1956 r., a w szczególności poznańskim Czerwcu opowiada Babka od histy, Agnieszka Jankowiak-Maik.
Skopiowano

Wpływ człowieka na zmianę klimatu – Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland

📖 Od czasów rewolucji przemysłowej człowiek wywiera coraz większy wpływ na ekosystem planety Ziemia. Wpływ ten jest na tyle istotny, że w nauce zaczyna się używać określenia antropocen dla opisania współczesnej nam epoki geologicznej. Gwałtowna urbanizacja, zanieczyszczenie środowiska oraz emisja gazów cieplarnianych zmieniają funkcjonowanie procesów przyrodniczych. 🔹 Dlaczego musimy odejść od paliw kopalnianych? 🔹 Czym jest utrata bioróżnorodności? 🔹 Jakie skutki będzie miała obecna zmiana klimatu?
Skopiowano

Postawy społeczeństwa po 1945 r. – prof. Andrzej Friszke, Polska Akademia Nauk

Wschodnie terytoria przedwojennej II Rzeczypospolitej trafiły do Związku Radzieckiego. W zamian Polska otrzymała tzw. Ziemie Zachodnie należące przed wojną do Niemiec. 🔹 Jakie uczucia towarzyszyły mieszkańcom Polski w 1945 roku? 🔹 Jak poparcie dla swoich rządów próbowali uzyskiwać komuniści? 🔹 Kto był ich najważniejszym przeciwnikiem w walce o władzę nad krajem?
Skopiowano

Powstanie opozycji demokratycznej w PRL – Aleksander Pawlicki, Szkoła Edukacji

W czerwcu 1976 r. w Radomiu, Ursusie, Płocku i wielu innych miastach w Polsce wybuchły strajki. Robotnicy odeszli od maszyn na znak sprzeciwu wobec podwyżek cen. W Radomiu robotnicy podpalili komitet wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Władze PRL brutalnie stłumiły protesty. Strajkujący robotnicy byli bici, aresztowani, wyrzucano ich z pracy. Na pomoc represjonowanym robotnikom ruszyli przedstawiciele warszawskiej inteligencji, pamiętający wydarzenia z przełomu lat 60. i 70. W 1968 r. protesty studentów na Uniwersytecie Warszawskim nie spotkały się z poparciem robotników, a w 1970 r. robotników strajkujących na Wybrzeżu niewystarczająco wsparła inteligencja. Tym razem miało być inaczej. Warszawscy studenci i intelektualiści założyli Komitet Obrony Robotników, który zapewniał represjonowanym pomoc lekarską, prawną i finansową. 🔹 Czym różni się opór społeczny od zorganizowanej opozycji? 🔹 Dlaczego rewolucje wybuchają, gdy władza jest słaba? 🔹 Co wyniknęło z działań KORu i innych organizacji opozycyjnych wobec władz PRL?
Skopiowano