Lekcje Otwarta Szkoła

Skopiowano

Między oporem a wiarą – początki komunizmu w Polsce

Niniejszy temat ma na celu zaprezentowanie „drugiej strony medalu”. Postaw Polaków, o których zdecydowanie rzadziej się mówi. Zagadnień trudnych, często bolesnych, jednakowoż obecnych w pierwszych latach powojennych. W połączeniu z dobrze znanymi pozytywnymi przykładami postaw Polaków temat pozwoli zbudować kompletną wizję Polski powojennej. Bez przemilczeń.
Skopiowano

Między wschodem a zachodem – polskie cele wojenne 1939 a sytuacja Polski od 1945 r.

Niniejszy temat skupia się, z wykorzystaniem źródeł, na przedstawieniu relacji polsko-rosyjskich w aspekcie społecznym, kładąc nacisk na pierwsze kontakty armii czerwonej z Polakami oraz codzienność w pobliżu garnizonu radzieckiego. Wśród źródeł znaleźć można także informacje dotyczące rozmieszczenia garnizonów, arsenału atomowego, a także materiały związane z wyjściem armii rosyjskiej z Polski. Poniższy temat w niewielkim stopniu dotyka zagadnień politycznych. Stara się pokazać życie codzienne, zakulisowe wobec wielkiej polityki.
Skopiowano

Pozostałości, kontynuacje i zaprzeczenia: konsekwencje polityczne, społeczne i kulturowe drugiej wojny światowej

Temat obejmuje zagadnienia strat wojennych w wymiarze fizycznym i duchowym. Główny nacisk został położony na traumę wojenną i kwestie moralności – oceny przeszłości. Najwięcej miejsca zajmuje sprawa pamięci – manipulacji, milczenia, koncentracji na bohaterach. Wreszcie na koniec zostały przedstawione rozważania na temat czasów współczesnych i wyzwań, które ze sobą niosą w kontekście pamięci o Holocauście.
Skopiowano

Jeden naród, jeden kraj – zmiany narodowościowe w Polsce powojennej

Temat obejmuje zagadnienie przesiedleń ludności w latach czterdziestych i pięćdziesiątych oraz zmian terytorialnych państwa polskiego. Wprowadzenie - hasłowo (tło, rekapitulacja, kluczowe problemy) – podstawowe pojęcia, osoby i miejsce na mapie:- konferencja jałtańska i poczdamska- ekspansja ZSRR- stalinizacja, sowietyzacja
Skopiowano

Prawa Człowieka

Moduł dotyczy problematyki praw człowieka – tego, jakie prawa i wolności składają się na katalog praw człowieka, komu one przysługują, jak wygląda ich ochrona i jak ich bronić, gdy są łamane. Czy prawa człowieka są uniwersalne? Czy i jak zmienia się koncepcja i podejście do praw człowieka w XXI wieku?
Skopiowano

Modele polityki wyznaniowej w Polsce i na świecie

Temat obejmuje analizę kluczowych dokumentów będących podstawą polityki wyznaniowej I Rzeczpospolitej, II RP, PRL – u i III RP oraz w wybranych krajach. Stanowi zaproszenie do dyskusji o praktycznym wymiarze tej polityki w życiu społecznym i politycznym. Na podstawie analizy artykułów naukowych i prasowych oraz ikonografii pozwala też uporządkować wiedzę dotyczącą modeli polityki wyznaniowej na świecie.
Skopiowano

Integracja i przebudowa – integrację Ziem Zachodnich i Północnych industrializacja, kolektywizacja i reforma rolna

Niniejszy temat ma na celu zaprezentować za pośrednictwem zróżnicowanych źródeł proces industrializacji, kolektywizacji i integracji ziem zachodnich i północnych. Zapoznać możecie się państwo z materiałami propagandowymi, danymi statystycznymi, a także relacjami tzw. przeciętnych Kowalskich, co tworzy pełny obraz skomplikowanych procesów zachodzących w pierwszych latach powojennych.
Skopiowano

Długa droga wyzwolenia: mechanizmy procesu dekolonizacji i jego następstwa

Temat obejmuje proces dekolonizacji i jej skutki zarówno europejskie, jak i w krajach wyzwolonych spod kolonialnej dominacji. Z tym wiąże się pojęcie neokolonializmu, jako polityki odbudowy lub zdobywania wpływów w osłabionych strukturach demokratycznych nowopowstałych państw. Materiały przedstawiają także miejsce neokolonializmu w czasach zimnej wojny. Podjęte zostały także kwestie nienawiści, ludobójstwa i rozliczenia z przeszłością.
Skopiowano

Ściganie zbrodniarzy wojennych (i nie tylko) i kwestia zadośćuczynienia oraz polityki reparacji

Temat obejmuje zagadnienie zbrodni ludobójstwa i interwencji społeczności międzynarodowej w kwestiach masowych zbrodni, a także problemu ochrony przyznawanej zbrodniarzom. Materiały dotyczą, także kategorii zbrodni w tym zbrodni gwałtu, również teorii dotyczących źródeł zbrodni ludobójstwa.
Skopiowano

Proste podziały? Walka o wpływy w świecie dwubiegunowym

Temat obejmuje zagadnienie rywalizacji zimnowojennej mocarstw ZSRR i USA i bloków, w których dominowały. Materiały koncentrują się na konsekwencjach zimnej wojny w wymiarze społecznym, kulturowym, sportowym, technologicznym, gospodarczym i militarnym z naciskiem na opis sytuacji społecznej w obu obszarach i roli wojny atomowej  grożącej światu, jako czynnika konserwującego kulturę i politykę w kontekście odczuwanego strachu.
Skopiowano