E-podręczniki

Skopiowano

Zasady demokracji

Wydaje się, że zwycięstwo demokracji nad innymi formami ustrojowymi jest ostateczne i ugruntowane. Wielu myślicieli już od kilkudziesięciu lat wyraża przekonanie, że jest to system będący szczytem osiągnięć ludzkości w dziedzinie organizacji politycznej państw i że nic nie jest w stanie go zastąpić.
Skopiowano

Demokracja w skali globalnej

Demokracja nie została dana ludziom raz na zawsze. Na przestrzeni dziejów można zauważyć, że państwa demokratyczne powstawały i upadały nie tylko ze względu na zagrożenia zewnętrzne, ale i z powodu zmian wewnętrznych.
Skopiowano

Typy reżimów i koncepcje demokracji

W potocznym języku określenie reżim polityczny kojarzy się z władzą niedemokratyczną, nakładającą na obywatela wiele ograniczeń. W politologii jednak nie pojawia się element wartościujący. Pojęcie to oznacza regiment, czyli kierownictwo. Możemy zdefiniować je jako ściśle określony, uregulowany normami tryb postępowania ograniczający swobodę uczestników.
Skopiowano

Wartości będące fundamentem współczesnej demokracji

W życiu każdego człowieka bardzo ważną rolę odgrywają wartości, które wyznaje. Ich korzenie najczęściej sięgają religii, systemu wartości oraz ustroju politycznego, w jakim jednostka funkcjonuje. Pojęcie wartości demokratycznych jest trudne do zdefiniowania, ponieważ każdy może zwrócić uwagę na inny aspekt demokracji.
Skopiowano

Polska to my. Demokracja

Słowo demokracja pojawiło się w starożytnej Grecji. Powstało z połączenia dwóch słów: demos – lud i kratos – władza, rząd. Oznaczało władzę ludu (ludowładztwo), czyli rządy ogółu obywateli. Najważniejszymi wartościami i zasadami greckiej demokracji były wolność i równość obywateli.
Skopiowano

Samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny tworzą z mocy prawa mieszkańcy wyodrębnionej jednostki administracyjnej, którzy bezpośrednio lub za pomocą wybranych przez siebie organów zarządzają sprawami społeczności oraz realizują inne zadania w zakresie administracji publicznej, przekazane przez ustawodawcę.
Skopiowano

Konstytucja RP. Preambuła, rozdział I i II

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu preambuły i pierwszych dwóch rozdziałów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano

Rodzaje terroryzmu

Terroryzm jest jednym z największych zagrożeń współczesnego świata. Jako jedna z form walki politycznej narodził się w XIX wieku. Rozwój różniących się ideowo organizacji terrorystycznych nastąpił po II wojnie światowej. Obecnie zagrożenie terroryzmem wciąż wzrasta. Wynika to upowszechnienia nowych form komunikacji, które umożliwiaj ą na szybsze i łatwiejsze budowanie grup terrorystycznych. Równocześnie szybki i szeroki dostęp do informacji jest szansą na szersze upowszechnienie wiedzy na temat zamachów, a to powoduje wzrost poczucia zagrożenia zamachem.  Budzenie strachu to jeden z najważniejszych celów terroryzmu.  Właściwie nie ma już państw, które nie byłyby bezpośrednio zagrożone atakiem. Współczesny terroryzm rozwija się w dużej mierze za sprawą nowych technologii i mediów społecznościowych.
Skopiowano

Czym jest państwo?

Najwyższą, legalną formą zorganizowania grupy społecznej dla realizacji określonych celów jest państwo. Dobre i sprawne państwo chroni swych obywateli od zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz zapewnia im dogodne warunki egzystencji i rozwoju. Na arenie międzynarodowej, przy wykorzystaniu służb dyplomatycznych, państwo może utrzymywać stosunki z innymi podmiotami tej rangi (innymi państwami), a także organizacjami międzynarodowymi. Na przestrzeni wieków ukształtowały się różne formy państw o skrajnie odmiennie funkcjonującej władzy. Formą państwa, w której władza pochodzi od suwerennego narodu, istnieje pluralizm polityczny i trójpodział równoważących się władz jest państwo demokratyczne. W takim państwie obecnie żyjemy i zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stanowi ono dobro wspólne wszystkich obywateli.
Skopiowano