E-podręczniki

Skopiowano

Prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji RP

Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera katalog podstawowych wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. Są one zapisane w rozdziale II, zaraz po naczelnych zasadach ustrojowych. To dobitnie świadczy, jak istotną rolę w życiu politycznym i społecznym odgrywają prawa i obowiązki nakładane na obywatela, oraz jak bardzo ważne jest ich wypełnianie. Każdy z nas powinien znać konstytucyjnie przysługujące nam prawa i nakładane na nas obowiązki, ponieważ ich niedopełnienie może wiązać się z sankcjami.
Skopiowano

Funkcje państwa

Żyjemy i funkcjonujemy w ramach państwa. Stało się to dla nas rzeczą naturalną i oczywistą. Nie zastanawiamy się, dlaczego doszło do powstania takiej struktury, jakie znaczenie ma w naszym życiu. Często sprowadzamy instytucję państwa do naszych obowiązków wobec niego (płacenie podatków), co niekoniecznie nam się podoba.
Skopiowano

Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Euratom

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz okoliczności powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Wyjaśnisz przyczyny utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Omówisz traktaty ustanawiające te wspólnoty jako przykłady aktów prawa pierwotnego. Ocenisz skutki integracji po II wojnie światowej dla Europy.
Skopiowano

Polska racja stanu

Każde państwo stara się osiągnąć cele, które wynikają z jego konstytucji i funkcji, jakie ma do zrealizowania. Funkcje te dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne dotyczą spraw związanych z funkcjonowaniem obywateli w państwie i zapewnieniem im warunków do rozwoju. Funkcje zewnętrzne dotyczą obrony granic i prowadzenia polityki zagranicznej. Niektóre z celów dotyczą żywotnych interesów państwa, co sprawia, że rządzący traktują je priorytetowo i gotowi są do podejmowania bezkompromisowych działań. Należą do nich niepodległość, integralność terytorialna i utrzymywanie ładu wewnętrznego. Interes państwa określany jest jako „racja stanu”. Dążenie do jej realizacji jest priorytetem w polityce realizowanej przez państwo – tak w sferze krajowej, jak i międzynarodowej.
Skopiowano

Ojcowie Europy

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz typy poleceń do ćwiczeń dotyczących ojców Europy. Ocenisz swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń. Wymienisz ojców Europy. Scharakteryzujesz wkład ojców Europy w proces integracji europejskiej. Ocenisz idee, które promowali ojcowie Europy.
Skopiowano

Szare lata 80.

Lata 80. w Polsce to czas pogłębiającego się kryzysu społeczno‑politycznego i gospodarczego. Wprowadzono przez władze państwowe reglamentację w postaci kartek na żywność i inne niezbędne do życia artykuły, jednak mimo to na rynku wciąż brakowało podstawowych produktów. Społeczeństwo było coraz bardziej zniecierpliwione pogarszającymi się warunkami życia.
Skopiowano

Atrybuty państwa jako organizacji politycznej

Państwo jest instytucją polityczną mogącą stosować przymus wobec obywatela. Teorii wyjaśniających, dlaczego i jak powstawało państwo, jest wiele, ale wszystkie wskazują na wzajemne zobowiązania między instytucjami państwa a zamieszkującymi to państwo jednostkami. Na przestrzeni dziejów możemy wyróżnić rozmaite zależności.
Skopiowano

Unia Europejska. Cele i etapy integracji

Po zapoznaniu się z materiałem potrafisz: wymienić cechy charakterystyczne organizacji międzynarodowej; wyjaśnić, w jakim celu państwa tworzą organizacje międzynarodowe; przedstawić główne cele polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku.
Skopiowano

Pierwsze formy współpracy europejskiej

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz typy poleceń do ćwiczeń dotyczących pierwszych form współpracy europejskiej. Ocenisz swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń. Scharakteryzujesz pierwsze formy współpracy europejskiej.
Skopiowano

„Słowiański papież”. Rola Jana Pawła II i jego wpływ na przemiany społeczne

Po zapoznaniu się z materiałem: Ocenisz, jaki był udział Jana Pawła II w wydarzeniach lat 80. w Polsce. Przedyskutujesz, czy Jana Pawła II można zaliczyć do grona najwybitniejszych Polaków. Wskażesz te aspekty działalności papieża, które przyczyniły się do stworzenia mu wielkiego autorytetu, i te, które wywołały krytykę. Zinterpretujesz słowa Jana Pawła II wypowiedziane na placu Zwycięstwa w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r.: ""Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"".
Skopiowano