Kolekcja Obywatelski HiT

Skopiowano

Samorząd terytorialny

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z samorządem terytorialnym.
Skopiowano

Migracje, przesiedlenia, zmiany zamieszkania

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z migracjami.
Skopiowano

Zaangażowanie w sprawy najbliższego otoczenia

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z zaangażowaniem w sprawy najbliższego otoczenia.
Skopiowano

Ruchy społeczne działające na rzecz zmiany

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z ruchami społecznymi działającymi na rzecz zmiany
Skopiowano

Moja tożamość: rodzinna, lokalna, narodowa, europejska

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z tożsamością.
Skopiowano

Program i działalność kardynała Stefana Wyszyńskiego – dr Dominika Kozłowska, Znak

📖 Kardynał Stefan Wyszyński stał na czele polskiego Kościoła w latach 1948-1981. Czas, w którym sprawował funkcję prymasa, obfitował w konflikty między peerelowskim państwem a Kościołem. Inicjatywy podejmowane wówczas przez kardynała Wyszyńskiego miały wpływ na postawy społeczeństwa. 🔹 Na czym opierał swój program duszpasterski kardynał Wyszyński? 🔹 W jakich okolicznościach powstały Jasnogórskie Śluby Narodu? 🔹 Jakie znaczenie dla procesu pojednania między Polską a Niemcami miał list polskich biskupów?
Skopiowano

Dlaczego warto znać Konstytucję? – Stanisław Zakroczymski, Uniwersytet Warszawski

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejszy w Polsce akt prawny. Określa prawa, wolności i obowiązki obywateli i obywatelek. Na straży praw, które gwarantuje nam Konstytucja, stoją wolne i niezależne od polityków sądy. Konstytucja określa również fundamenty ustroju państwa. Opisane są w niej kompetencje najważniejszych władz – prezydenta, Sejmu i Senatu, rządu, Trybunału Konstytucyjnego czy Narodowego Banku Polskiego. Podstawą polskiego systemu konstytucyjnego jest wzajemna kontrola i równoważenie się władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej. 🔹 Jakie prawa gwarantuje Konstytucja? 🔹 Czego możemy oczekiwać od państwa dzięki zapisom ustawy zasadniczej? 🔹 Co robić, kiedy Konstytucja jest łamana?
Skopiowano

Poznański Czerwiec 1956 – Agnieszka Jankowiak-Maik, Babka od histy  

Śmierć Józefa Stalina w 1953 r. rozpoczęła okres odwilży w ZSRR i innych krajach bloku wschodniego, w tym w PRL. Odwilż w Polsce przyspieszyła w 1956 r. W czerwcu, z powodu trudnej sytuacji gospodarczej strajk generalny zorganizowali robotnicy w Poznaniu. Władza komunistyczna wysłała wojsko, aby stłumić protesty. W październiku 1956 r. do władzy w Polsce doszedł Władysław Gomułka, komunista odsunięty z partii i więziony w czasach stalinowskich. Polska nadal pozostawała krajem autorytarnym i zależnym od Związku Radzieckiego, jednak czasy stalinowskiego terroru odeszły w przeszłość. 🔹 Jakie tezy znajdowały się w tajnym referacie, który przywódca ZSRR Nikita Chruszczow wygłosił zimą 1956 roku? 🔹 Czego domagali się robotnicy strajkujący w Poznaniu czerwcu 1956 roku? 🔹 Co zmieniło się po dojściu do władzy Władysława Gomułki? O odwilży 1956 r., a w szczególności poznańskim Czerwcu opowiada Babka od histy, Agnieszka Jankowiak-Maik.
Skopiowano

Wpływ człowieka na zmianę klimatu – Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland

📖 Od czasów rewolucji przemysłowej człowiek wywiera coraz większy wpływ na ekosystem planety Ziemia. Wpływ ten jest na tyle istotny, że w nauce zaczyna się używać określenia antropocen dla opisania współczesnej nam epoki geologicznej. Gwałtowna urbanizacja, zanieczyszczenie środowiska oraz emisja gazów cieplarnianych zmieniają funkcjonowanie procesów przyrodniczych. 🔹 Dlaczego musimy odejść od paliw kopalnianych? 🔹 Czym jest utrata bioróżnorodności? 🔹 Jakie skutki będzie miała obecna zmiana klimatu?
Skopiowano

Postawy społeczeństwa po 1945 r. – prof. Andrzej Friszke, Polska Akademia Nauk

Wschodnie terytoria przedwojennej II Rzeczypospolitej trafiły do Związku Radzieckiego. W zamian Polska otrzymała tzw. Ziemie Zachodnie należące przed wojną do Niemiec. 🔹 Jakie uczucia towarzyszyły mieszkańcom Polski w 1945 roku? 🔹 Jak poparcie dla swoich rządów próbowali uzyskiwać komuniści? 🔹 Kto był ich najważniejszym przeciwnikiem w walce o władzę nad krajem?
Skopiowano