Lekcje i ćwiczenia

Skopiowano

Samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny tworzą z mocy prawa mieszkańcy wyodrębnionej jednostki administracyjnej, którzy bezpośrednio lub za pomocą wybranych przez siebie organów zarządzają sprawami społeczności oraz realizują inne zadania w zakresie administracji publicznej, przekazane przez ustawodawcę.
Skopiowano

Konstytucja RP. Preambuła, rozdział I i II

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu preambuły i pierwszych dwóch rozdziałów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano

O żydach i żydówkach

Interaktywna książka przeciw antysemityzmowi.
Skopiowano

Rodzaje terroryzmu

Terroryzm jest jednym z największych zagrożeń współczesnego świata. Jako jedna z form walki politycznej narodził się w XIX wieku. Rozwój różniących się ideowo organizacji terrorystycznych nastąpił po II wojnie światowej. Obecnie zagrożenie terroryzmem wciąż wzrasta. Wynika to upowszechnienia nowych form komunikacji, które umożliwiaj ą na szybsze i łatwiejsze budowanie grup terrorystycznych. Równocześnie szybki i szeroki dostęp do informacji jest szansą na szersze upowszechnienie wiedzy na temat zamachów, a to powoduje wzrost poczucia zagrożenia zamachem.  Budzenie strachu to jeden z najważniejszych celów terroryzmu.  Właściwie nie ma już państw, które nie byłyby bezpośrednio zagrożone atakiem. Współczesny terroryzm rozwija się w dużej mierze za sprawą nowych technologii i mediów społecznościowych.
Skopiowano

Czym jest państwo?

Najwyższą, legalną formą zorganizowania grupy społecznej dla realizacji określonych celów jest państwo. Dobre i sprawne państwo chroni swych obywateli od zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz zapewnia im dogodne warunki egzystencji i rozwoju. Na arenie międzynarodowej, przy wykorzystaniu służb dyplomatycznych, państwo może utrzymywać stosunki z innymi podmiotami tej rangi (innymi państwami), a także organizacjami międzynarodowymi. Na przestrzeni wieków ukształtowały się różne formy państw o skrajnie odmiennie funkcjonującej władzy. Formą państwa, w której władza pochodzi od suwerennego narodu, istnieje pluralizm polityczny i trójpodział równoważących się władz jest państwo demokratyczne. W takim państwie obecnie żyjemy i zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stanowi ono dobro wspólne wszystkich obywateli.
Skopiowano

Prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji RP

Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera katalog podstawowych wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. Są one zapisane w rozdziale II, zaraz po naczelnych zasadach ustrojowych. To dobitnie świadczy, jak istotną rolę w życiu politycznym i społecznym odgrywają prawa i obowiązki nakładane na obywatela, oraz jak bardzo ważne jest ich wypełnianie. Każdy z nas powinien znać konstytucyjnie przysługujące nam prawa i nakładane na nas obowiązki, ponieważ ich niedopełnienie może wiązać się z sankcjami.
Skopiowano

Funkcje państwa

Żyjemy i funkcjonujemy w ramach państwa. Stało się to dla nas rzeczą naturalną i oczywistą. Nie zastanawiamy się, dlaczego doszło do powstania takiej struktury, jakie znaczenie ma w naszym życiu. Często sprowadzamy instytucję państwa do naszych obowiązków wobec niego (płacenie podatków), co niekoniecznie nam się podoba.
Skopiowano

Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Euratom

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz okoliczności powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Wyjaśnisz przyczyny utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Omówisz traktaty ustanawiające te wspólnoty jako przykłady aktów prawa pierwotnego. Ocenisz skutki integracji po II wojnie światowej dla Europy.
Skopiowano