Słowniczek

Skopiowano

Dyktatura

władza jednostki lub grupy zdobyta zwykle przemocą i dzięki niej utrzymywana. W dyktaturze nie ma wolnych wyborów i niezależnie działających partii politycznych, a prawa człowieka i obywatela są często łamane.
Skopiowano

Dyskryminacja

gorsze traktowanie kogoś ze względu na jakąś cechę, np. wiek, płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe czy niepełnosprawność.
Skopiowano

Ekonomia

często używa się tego słowa zamiennie z pojęciem „gospodarka” – wtedy oznacza tę dziedzinę życia społecznego, która zajmuje się wytwarzaniem dóbr i usług oraz ich podziałem i wykorzystywaniem. Ekonomia to jednak także nauka badająca prawa rządzące produkcją i podziałem dóbr, a także stale poszukująca bardziej efektywnych rozwiązań gospodarczych.
Skopiowano

Ekosystem

funkcjonalny układ środowiska naturalnego, w którym zachodzi wymiana materii między jego częścią ożywioną a nieożywioną; powstaje i ulega zmianom dzięki przekształceniom środowiska przez jedne gatunki, co wpływa na możliwości egzystencji innych (sukcesja).
Skopiowano

Federacja

związek państw, które wspólnie powołują rząd federalny i przekazują mu część swoich kompetencji. Władze poszczególnych krajów wchodzących w skład federacji zachowują jednak bardzo dużo uprawnień i w pełni autonomicznie zarządzają sprawami wewnętrznymi. Pań- stwa federacyjne to np.: Niemcy, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Kanada.
Skopiowano

Fundamentalizm

ogólnie: postawa polegająca na sprzeciwie wobec naruszania świętości tradycji i wobec prób jej modernizacji, zwłaszcza w sferze religii.
Skopiowano

Globalizacja

powstawanie gospodarki o zasięgu światowym, w której jest możliwy przepływ dóbr, usług kapitału, siły roboczej, a także informacji i technologii. Proces ten wzmacniany jest m.in. przez działalność organizacji i korporacji międzynarodowych oraz rozwój światowego systemu finansowego i walutowego.
Skopiowano

Globalne ocieplenie

wzrost średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów, obserwowany od połowy XX wieku (oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości). Decydujący wpływ na ocieplenie wywarł człowiek, a nie czynniki naturalne – tak twierdzi ponad 80 naukowych stowarzyszeń, w tym narodowe akademie najbardziej rozwiniętych państw.
Skopiowano

Gmina

podstawowa jednostka samorządu terytorialnego kraju, w której władzę sprawują przedstawiciele ogółu mieszkańców; również jednostka podziału terytorialnego. Organem stanowiącym jest rada gminy, a wykonawczym – wójt (w gminach wiejskich), burmistrz (w miastach) lub pre- zydent miasta (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców). Gmina poza zadaniami własnymi wykonuje także zadania zlecone przez…
Skopiowano