Słowniczek

Skopiowano

Mao Zedong

Zobacz w Encyklopedii PWN
Skopiowano

Prawa człowieka

prawa i wolności przysługujące każdej jednostce ludzkiej (np. prawo do życia, wolności i własności). Prawa te wynikają z przyrodzonej godności ludzkiej i są niezbywalne, istnieją niezależnie od decyzji organów władzy, które nie mogą ich nikomu nadać czy odebrać. Jednym z podstawowych zadań państwa we współczesnej demokracji jest ochrona tych praw…
Skopiowano

Umowa społeczna

Umowa społeczna, nazwa teorii, która ma wyjaśnić podstawy polityczne władzy państwowej
Skopiowano

Izrael

Hasło ze słownika portalu Wirtualny Sztetl
Udostępnij
Skopiowano

Syjonizm

Hasło ze słownika portalu Wirtualny Sztetl
Udostępnij
Skopiowano

Administracja publiczna

-tworzą ją wszystkie instytucje i urzędy, których zadaniem jest bezpośrednie, praktyczne zarządzanie różnymi dziedzinami życia społecznego. W Polsce administrację publiczną dzielimy na rządową i samorządową. Administracja rządowa ma dwa poziomy: centralny (rząd) i wojewódzki (wojewodowie). Administrację samorządową tworzą wzajemnie niezależne organy wykonawcze samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich (zob. e-administracja).
Skopiowano

Anarchia(anarchizm)

brak rządu. Anarchiści uważają, że ludzie są z natury dobrzy i mogą sami kierować swoimi sprawami, wszystkie decyzje podejmując jednomyśl- nie. Zdaniem anarchistów państwo jest złe i niepotrzebne, bo ogranicza wolność i stosuje przymus. W języku potocznym anarchia znaczy tyle, co bezład, chaos wynikają- cy z braku władzy.
Skopiowano

Autorytaryzm

ustrój polityczny, w którym władzę sprawuje grupa lub jednostka w oparciu o wojsko, policję lub inne służby. Obywatele zachowują pewną autonomięw sferze prywatnej, ale pozbawieni większości praw politycznych nie mogą wpływać na decyzje rządzących. Dla zwolenników autorytaryzmu najważniejsza jest silna władza, niezależna od opinii ogółu obywateli.
Skopiowano

Bezrobocie

sytuacja, gdy osoby czynne zawodowo (tzn. w wieku od 18 do 65 lat), które chcą pracować, nie mogą znaleźć żadnego zajęcia. Poziom bezrobocia w danym kraju (województwie, mieście) wyraża stopa bezrobocia, którą oblicza się, dzieląc liczbę bezrobotnych przez liczbę ludzi zawodowo czynnych (tzw. siła robocza). Niewielkie bezrobocie jest stałą cechą…
Skopiowano

Brexit

 proces opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, rozpoczęty przez referendum 26 czerwca 2016 roku (51,89 proc. głosujących „za”, przy frekwencji 72,2 proc.), a zakończony opuszczeniem struktur unijnych przez to państwo 31 stycznia 2020 r.
Skopiowano