Słowniczek

Skopiowano

Godność osobista

pojęcie bliskie „honorowi”; trzeba na nią zapracować – budujemy ją, gdy postępujemy szlachetnie, a tracimy, jeśli zachowujemy się podle.
Skopiowano

Godność osobowa

wynika z faktu bycia człowiekiem; jest niezbywalna, posiada ją małe dziecko i dorosły, uczciwy obywatel i przestępca.
Skopiowano

Gospodarka centralnie sterowana

w tym systemie gospodarczym zasadniczą rolę odgrywają własność państwowa i centralne planowanie. Organy władzy centralnej, a nie samodzielni producenci, decydują o tym, kto, ile i jakich dóbr powinien wytwarzać, lekceważąc zwykle obiektywne prawa ekonomii, co prowadzi najczęściej do niedoborów rynkowych i ukrytego bezrobocia.
Skopiowano

Gospodarka wolnorynkowa

podstawą tego systemu gospodarki są prawo własności i wolny rynek, na którym dokonuje się swobodna wymiana różnych dóbr i usług. Gospodarka wolnorynkowa pozwala wszystkim na podejmowanie inicjatywy ekonomicznej. Współcześnie nie traktuje się jednak rynku jako doskonałego mechanizmu regulującego działalność ekonomiczną i dlatego państwo – w mniejszym czy większym stopniu –…
Skopiowano

Grupa społeczna

względnie trwała zbiorowość jednostek połączonych więzią społeczną wynikającą ze wspólnoty wartości, interesów lub dążeń. Grupa ma słabsze bądź silniejsze poczucie odrębności od innych grup, a jej członkowie są zwykle przekonani o konieczności przedkładania dobra grupy i realizacji jej celów nad osobiste pragnienia i interesy.
Skopiowano

Holokaust

zagłada Żydów europejskich dokonana przez niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej; pochodzi od greckiego holokaustikós, oznaczającego ofiarę całopalną. W języku hebrajskim używa się słowa Szoah (Shoah), co oznacza wielką katastrofę, nieszczęście, zaś w języku polskim określenia „Zagłada Żydów”.
Skopiowano

Ideologia

zbiór idei, na który składają się krytyczny opis rzeczywistości, wizja dobrego ładu społeczno-politycznego i wartości, które go uzasadniają, oraz celów działania.
Skopiowano

Inflacja

wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce danego kraju. Inflację oblicza się zwykle w skali roku (czasem miesiąca) i wyraża procentowym wskaźnikiem zwanym stopą inflacji. Bezpośrednim skutkiem inflacji jest spadek realnej wartości (siły nabywczej) pieniądza. Inflację niską nazywamy inflacją pełzającą, dość wysoką (i oczywiście znacznie bardziej szkodliwą) – galopującą, a bardzo…
Skopiowano

Immunitet

przywilej parlamentarzysty gwarantujący mu możliwość nieskrępowanej pracy. Rozróżniamy immunitet materialny – chroniący posła przed ukaraniem za działania podejmowane w ramach wypełniania swoich obowiązków i immunitet formalny – zakazujący prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego bez zgody Sejmu (w przypadku senatora – Senatu).
Skopiowano