Słownik CEO

Skopiowano

Budżet domowy

to zestawienie dochodów i wydatków gospodarstwa domowego.
Skopiowano

Cele zrównoważonego rozwoju

cele przyjęte przez państwa członkowskie ONZ, które mają być osiągnięte do 2030 roku. Dotyczą pięciu obszarów, tzw. 5xP: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo (ang. people, planet, prosperity, peace, partnership); zob. zrównoważony rozwój.
Skopiowano

Cenzus

wymagania, jakie musi spełnić obywatel, aby uzyskać prawo udziału w wyborach, np. cenzus majątkowy, wykształcenia, płci, wieku, zamieszkania (czyli domicyl).
Skopiowano

Cenzura

urzędowa kontrola różnych rodzajów wypowiedzi (takich jak: książki, gazety, filmy, programy telewizyjne i radiowe, teksty piosenek) pod względem ich zgodności z ideologią głoszoną przez rządzących lub powszechnie uznawanymi zasadami religii czy moralności. Jeśli do takiej kontroli dochodzi przed upowszechnieniem wypowiedzi, mówimy o cenzurze prewencyjnej, jeśli po jej opublikowaniu – o…
Skopiowano

Deklaracja Międzynarodowa

publiczne wyrażenie opinii w ważnej sprawie o znaczeniu międzynarodowym. Deklaracja służy zwykle zamanifestowaniu stanowiska danego państwa lub grupy państw, rzadziej ma charakter zobowiązania prawnego. Na forum ONZ deklaracje przyjmuje się jednogłośnie – są one jednak tylko aktami dobrej woli, niemającymi bezpośrednich skutków prawnych (np. nie istnieją procedury, które pozwoliłyby obywatelom…
Skopiowano

Demokracja

(dosłownie: władza ludu z greckiego demos – lud, kratos – władza)– ustrój, w którym władzę – bezpośrednio lub przez wybranych przedstawicieli – sprawują wszyscy obywatele (z wyjątkiem osób pozbawionych praw publicznych), a decyzje podejmowane są zgodnie z wolą większości głosujących. Demokracja bezpośrednia, z którą mieliśmy do czynienia w starożytnych Atenach,…
Skopiowano

Dochód narodowy

wartość całej produkcji dóbr i usług w gospodarce narodowej pomniejszona o wartość surowców i usług zużytych w procesie produkcji. Dochód narodowy można też obliczyć, sumując wszystkie wynagrodzenia uzyskane przez wszystkie podmioty gospodarcze (płace, renty zyski) pomniejszone o koszty ich pozyskania.
Skopiowano

Dyktatura

władza jednostki lub grupy zdobyta zwykle przemocą i dzięki niej utrzymywana. W dyktaturze nie ma wolnych wyborów i niezależnie działających partii politycznych, a prawa człowieka i obywatela są często łamane.
Skopiowano

Dyskryminacja

gorsze traktowanie kogoś ze względu na jakąś cechę, np. wiek, płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe czy niepełnosprawność.
Skopiowano

Ekonomia

często używa się tego słowa zamiennie z pojęciem „gospodarka” – wtedy oznacza tę dziedzinę życia społecznego, która zajmuje się wytwarzaniem dóbr i usług oraz ich podziałem i wykorzystywaniem. Ekonomia to jednak także nauka badająca prawa rządzące produkcją i podziałem dóbr, a także stale poszukująca bardziej efektywnych rozwiązań gospodarczych.
Skopiowano