Słownik CEO

Skopiowano

Grupa społeczna

względnie trwała zbiorowość jednostek połączonych więzią społeczną wynikającą ze wspólnoty wartości, interesów lub dążeń. Grupa ma słabsze bądź silniejsze poczucie odrębności od innych grup, a jej członkowie są zwykle przekonani o konieczności przedkładania dobra grupy i realizacji jej celów nad osobiste pragnienia i interesy.
Skopiowano

Holokaust

zagłada Żydów europejskich dokonana przez niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej; pochodzi od greckiego holokaustikós, oznaczającego ofiarę całopalną. W języku hebrajskim używa się słowa Szoah (Shoah), co oznacza wielką katastrofę, nieszczęście, zaś w języku polskim określenia „Zagłada Żydów”.
Skopiowano

Ideologia

zbiór idei, na który składają się krytyczny opis rzeczywistości, wizja dobrego ładu społeczno-politycznego i wartości, które go uzasadniają, oraz celów działania.
Skopiowano

Inflacja

wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce danego kraju. Inflację oblicza się zwykle w skali roku (czasem miesiąca) i wyraża procentowym wskaźnikiem zwanym stopą inflacji. Bezpośrednim skutkiem inflacji jest spadek realnej wartości (siły nabywczej) pieniądza. Inflację niską nazywamy inflacją pełzającą, dość wysoką (i oczywiście znacznie bardziej szkodliwą) – galopującą, a bardzo…
Skopiowano

Immunitet

przywilej parlamentarzysty gwarantujący mu możliwość nieskrępowanej pracy. Rozróżniamy immunitet materialny – chroniący posła przed ukaraniem za działania podejmowane w ramach wypełniania swoich obowiązków i immunitet formalny – zakazujący prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego bez zgody Sejmu (w przypadku senatora – Senatu).
Skopiowano

Informacja publiczna

to każdego rodzaju informacja, która wiąże się z działaniem instytucji publicznej czy osób peł- niących funkcje publiczne (radni, wójtowie, posłowie etc.), w tym z realizacją ich zadań czy wydawaniem pieniędzy publicznych.
Skopiowano

Instytucje społeczne

mniej lub bardziej sformalizowane i zorganizowane sposoby działania pozwalające społeczeństwu rozwiązywać najważniejsze problemy życia zbiorowego.
Skopiowano

Inteligencja

warstwa społeczna składająca się z osób należących do różnych klas społecznych, wykonujących złożoną pracę umysłową, wymagającą odpowiednio wysokiego wykształcenia, specyficznej wiedzy i uzdolnień; grupa ta często aspiruje do ideowego przywództwa w społeczeństwie.
Skopiowano

Interesy

cele, do których dana jednostka czy grupa dąży, albo potrzeby, których realizację chce sobie zapewnić. Interesy mogą być bardzo różne – najczęściej mówimy jednak o interesach ekonomicznych i politycznych.
Skopiowano

Kampania wyborcza

okres przed wyborami, który kandydaci (partie polityczne) wykorzystują na zdobycie poparcia wyborców. Ogłaszają swoje programy, organizują spotkania i wiece, występują w telewizji itp. Kampania wyborcza może mieć charakter pozytywny (promowanie własnej partii lub kandydata) albo negatywny (dążenie do zmniejszenia poparcia dla konkurentów, np. poprzez ujawnianie kompromitujących faktów z ich przeszłości).
Skopiowano