Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Inflacja

wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce danego kraju. Inflację oblicza się zwykle w skali roku (czasem miesiąca) i wyraża procentowym wskaźnikiem zwanym stopą inflacji. Bezpośrednim skutkiem inflacji jest spadek realnej wartości (siły nabywczej) pieniądza. Inflację niską nazywamy inflacją pełzającą, dość wysoką (i oczywiście znacznie bardziej szkodliwą) – galopującą, a bardzo wysoką (powyżej 50 proc. miesięcznie) – hiperinflacją. Zjawiskiem odwrotnym do inflacji jest deflacja – oznacza ona spadek przeciętnego poziomu cen w całej gospodarce.

Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano