Jak uczyć HiT? Zebraliśmy teksty źródłowe, propozycje zajęć, filmy i wskazówki.

Władza

  • niesymetryczna relacja społeczna, w której jedna strona podporządkowuje się woli drugiej strony, czyli przedmiotowi władczemu. W swym klasycznym ujęciu Max Weber wyróżniał władzę tradycyjną (uświęconą wielowiekową tradycją), charyzmatyczną (gdy ludzie podporządkowują się przywódcy, wierząc w jego niezwykłe zdolności) oraz legalną (opartą na obowiązującym prawie). Szczególną formą władzy jest władza polityczna, czyli relacja umożliwiająca podejmowanie decyzji dotyczących całej społeczności i ich wykonywanie. Taką władzę sprawują partie polityczne, ale też inne ośrodki zdolne oddziaływać na całą społeczność (np. kościoły, media). Najważniejszą formą władzy politycznej jest jednak władza państwowa. Jej zakres jest regulowany przez konstytucję i inne ustawy, a organy władzy egzekwują swe decyzje, posługując się administracją i aparatem przymusu (prokuratura, wojsko, policja).
Słownik CEO Słowniczek
Skopiowano