5.17 wyjaśnia różnice między prywatyzacją a reprywatyzacją

Skopiowano

Materiały

Prywatyzacja przedsiębiorstw w Polsce

Lekcja „Prywatyzacja przedsiębiorstw w Polsce” jest przeznaczona dla uczniów szkół ponad- gimnazjalnych. Stanowi kontynuację cyklu zajęć poświęconych roli państwa w gospodarce. Ucz- niowie zapoznają się z przebiegiem procesu przekształceń własnościowych w Polsce oraz meto- dami prywatyzacji przedsiębiorstw. Zbierają argumenty popierające i krytyczne wobec tego pro- cesu, oceniają także znaczenie prywatyzacji dla polskiej gospodarki. Uczestniczą w debacie, któ- rej tematem jest zahamowanie procesu prywatyzacji polskich przedsiębiorstw.
Skopiowano