1.12 wymienia i charakteryzuje podstawowe atrybuty jednostek samorządu terytorialnego jako wspólnot lokalnych

Skopiowano

Materiały

Wspólnie działamy

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości podczas której młodzi ludzie dowiedzą się: Czym jest wspólnota lokalna? W jaki sposób można włączyć się w jej funkcjonowanie? Co można zyskać dzięki partycypacji?
Skopiowano

Samorząd terytorialny – dr hab. Dawid Sześciło, Uniwersytet Warszawski

📖 W polskiej Konstytucji zapisano zasadę pomocniczości. Zgodnie z tą zasadą o sprawach lokalnych powinni decydować mieszkańcy. Rząd centralny może włączać się do decyzji, jeśli dana sprawa wykracza poza kompetencje lokalnej społeczności. 🔹 Na jakich filarach oparty jest samorząd w Polsce? 🔹 Czy polski samorząd jest silny w porównaniu z innymi krajami naszego regionu? 🔹 Co zrobić, aby samorząd działał bardziej sprawnie?
Skopiowano

ROLA SAMORZĄDU W POLSCE. WIĘCEJ CZY MNIEJ SAMODZIELNOŚCI?

Dobre funkcjonowanie każdego państwa demokratycznego musi opierać się na przekazaniu szerokich kompetencji instytucjom samorządowym. Na naszej minilekcji przyjrzymy się bliżej zasadzie decentralizacji władzy w Polsce oraz poszukamy przykładów, jak jest ona realizowana w praktyce. Poruszymy przy tym kilka ważnych kwestii, takich jak: „dekomunizacja ulic”, kontrowersje wokół subwencji oświatowej, odpowiedzialność samorządów za długi szpitali, Fundusz Dróg Samorządowych. Na koniec zastanowimy się, czy możemy mówić, że władza w Polsce jest nadal zdecentralizowana, czy też nie.
Skopiowano

7 MINILEKCJI OBYWATELSKICH

Przedstawiamy 7 minilekcji obywatelskich, czyli siedem krótkich prezentacji multimedialnych. Slajdy można wyświetlać na YouTube lub prezentować jak plansze na ekranie komputera za pomocą programu Adobe Acrobat Raeader​.​ Minilekcje zostały tak pomyślane, aby wesprzeć nauczycieli w pracy na lekcji wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym i technikum. Na początek przygotowaliśmy minilekcję „W świecie politycznych idei”​, na kolejne trzeba będzie chwilę poczekać. Wszystkie opracowane zostały do działu Państwo.
Skopiowano

Samorząd terytorialny

Kurs wykładów ""WOS w pigułce"" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc. 13 - Samorząd terytorialny Wykłada dr Andżelika Mirska
Skopiowano

Samorząd terytorialny

Samorząd terytorialny tworzą z mocy prawa mieszkańcy wyodrębnionej jednostki administracyjnej, którzy bezpośrednio lub za pomocą wybranych przez siebie organów zarządzają sprawami społeczności oraz realizują inne zadania w zakresie administracji publicznej, przekazane przez ustawodawcę.
Skopiowano

Konstytucja RP. Rozdział VII – Samorząd terytorialny

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu samorządu terytorialnego oraz na pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano

Referendum lokalne

Zgodnie z Konstytucją RP naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. W art. 62 ustawa zasadnicza z kolei stwierdza, że obywatel polski ma prawo do udziału w referendum. Oznacza to, że choć demokracja w Polsce ma charakter przedstawicielski, to prawo przewiduje stosowanie instrumentów bezpośrednich rządów obywateli. Należą do nich referenda. Mogą mieć one charakter ogólnokrajowy – dotyczą wówczas „spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa”. Mogą być również organizowane lokalnie – w jednostkach samorządu terytorialnego.
Skopiowano

Gmina

podstawowa jednostka samorządu terytorialnego kraju, w której władzę sprawują przedstawiciele ogółu mieszkańców; również jednostka podziału terytorialnego. Organem stanowiącym jest rada gminy, a wykonawczym – wójt (w gminach wiejskich), burmistrz (w miastach) lub pre- zydent miasta (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców). Gmina poza zadaniami własnymi wykonuje także zadania zlecone przez…
Skopiowano