1.15 wyjaśnia, na czym polega demokracja – zarówno w wersji klasycznej (jako sposób wyznaczania rządzących), jak i w wersji liberalnej (jako polityczny wyraz „suwerenności ludu”

Skopiowano

Materiały

Demokracja

(dosłownie: władza ludu z greckiego demos – lud, kratos – władza)– ustrój, w którym władzę – bezpośrednio lub przez wybranych przedstawicieli – sprawują wszyscy obywatele (z wyjątkiem osób pozbawionych praw publicznych), a decyzje podejmowane są zgodnie z wolą większości głosujących. Demokracja bezpośrednia, z którą mieliśmy do czynienia w starożytnych Atenach,…
Skopiowano