1.4 wyróżnia podstawowe sposoby realizacji społecznego bytu człowieka: rodzinę, naród, państwo i związki państw; przedstawia specyfikę każdego z nich i ich komplementarność;

Skopiowano

Materiały

Państwo – definicja, geneza, funkcje

Kurs wykładów "WOS w Pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc. 14 - Państwo - definicja, geneza, funkcje Wykłada dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś
Skopiowano

Byt społeczny

byt społeczny, pojęcie filozofii marksistowskiej oznaczające całokształt materialnego życia społeczeństwa, na który składają się: produkcyjna relacja człowieka do przyrody, polegająca na przekształcaniu przyrody i przystosowywaniu jej do swoich potrzeb, oraz stosunki międzyludzkie kształtujące się w procesie produkcji dóbr materialnych;
Skopiowano

Modele rodziny

Model to wzór, niekoniecznie do naśladowania. W naukach społecznych, tak jak we wszystkich innych, jest pewną konstrukcją teoretyczną porządkującą rzeczywistość. W ten sposób pozwala nam się w niej rozeznać. Dzięki temu lepiej tę rzeczywistość rozumiemy i lepiej w niej funkcjonujemy. Gdy poznasz różne modele rodziny, zrozumiesz, że nikt nie może nakazać realizowania jedynie słusznego wzorca relacji rodzinnych. Zapoznanie się z wieloma wzorcami uzmysłowi ci, jak złożona jest rzeczywistość, w której tak wielka liczba rodzin daje się przyporządkować do kilku modeli.
Skopiowano

Funkcje rodziny

Jeśli usłyszysz kiedyś, że „z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu”, to zawsze odpowiadaj słowami piosenki: Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. A stąd już tylko jeden krok do tego, by – na podstawie materiału z dzisiejszej lekcji – udowodnić prześmiewcom, jak fundamentalne znaczenie ma rodzina i jak niezbywalne funkcje pełni w społeczeństwie oraz w życiu każdego człowieka.
Skopiowano

Definicja państwa

Słyszymy czasem, że państwo powinno zapewnić opiekę zdrowotną. Mówimy, że obowiązkiem państwa jest dbać o bezpieczeństwo obywateli. Mieszkamy w jakimś państwie, jesteśmy obywatelami jakiegoś państwa. Zdarza się też, że narzekamy, że państwo niewystarczająco dba o stan dróg i autostrad, nadmiernie ogranicza wolność jednostki albo nakłada zbyt wysokie podatki. Czym jednak jest owo „państwo”? Czy za każdym razem, kiedy używamy tego słowa, znaczy ono to samo?
Skopiowano

Role społeczne i role grupowe. Relacje między grupami społecznymi

Odgrywając role społeczne, staramy się spełniać oczekiwania stawiane nam przez grupy, w których funkcjonujemy. Jednak jesteśmy osobami o określonych cechach i doświadczeniach. Tym samym, w odgrywanej przez każdego z nas roli społecznej spotykają się uniwersalne normy (oczekiwania wobec roli) i nasza niepowtarzalność jako jednostki (czyli konkretne działania i zachowania).
Skopiowano

Koncepcje narodu i czynniki narodotwórczne

Każdy człowiek zapytany o to, kim jest, udzieli innych odpowiedzi. Może być to podanie imienia, nazwiska, wykonywanego zawodu lub pochodzenia narodowościowego. W ten sposób możemy otrzymać wiele różnych i nie zawsze potrzebnych nam informacji. Jednak ze szczególną uwagą należy podchodzić do kwestii narodowości. Współcześnie identyfikowanie się ze swoim narodem stało się bardzo modne. Kibicujemy naszym sportowcom przyodziani w barwy narodowe, z flagami wyrysowanymi na twarzy. Z dumą prężymy się na baczność w czasie wykonywania hymnu i odczuwamy radość, gdy „nasi” wygrywają. Dlatego zastanówmy się, czym jest naród, co tworzy narodowość i jak ją należy utrwalać.
Skopiowano

Państwo

Od starożytności do czasów współczesnych zmieniał się sposób rozumienia, czym jest państwo. Przekształceniom podlegały również poglądy na temat pochodzenia i zadań państwa. Różnorodnie rozumiano zakres jego działania, relacje między instytucjami państwowymi a społeczeństwem oraz kształt instytucji zajmujących się gospodarką, sądownictwem, stosunkami z innymi państwami, obronnością, kulturą, edukacją itd.
Skopiowano

Instytucja państwa

Jak wynika z najczęściej przytaczanej definicji, państwo jest organizacją terytorialną i przymusową. Można by się jednak zastanowić, czy przymusowość instytucji państwa, realizowana zarówno jako przymus obywatelstwa, jak i przymus władzy państwowej, nie jest z punktu widzenia jednostki pozytywna. Państwo przez swoje instytucje spełnia nie tylko potrzebę przynależności, definiowaną już przez Arystotelesa, ale również potrzebę poczucia bezpieczeństwa.
Skopiowano