1.9 wyjaśnia charakter wspólnot religijnych, ich odmienności związane z treścią wiary, kultem, nauczaniem moralnym i organizacją

Skopiowano

Materiały

Kontrowersyjne pytanie tygodnika „Time”

Z tym scenariuszem przeprowadzisz lekcję historii i teraźniejszości podczas której młodzi ludzie: – uświadomią sobie wielość istniejących systemów wyznaniowych oraz zjawisko współwystępowania różnych wierzeń w dobie globalizacji; – poznają przykłady grup wyznaniowych, ich symbole, liczbę wyznawców oraz występowanie w całym świecie; – poznają prognozy dotyczące rozwoju największych religii oraz pojęcie sekularyzacji (laicyzacji);
Skopiowano

Co mają wspólnego biblijny Abraham, Dekalog Dialogu i lotnisko Heathrow?

Poznam przykład wypływu globalizacji na współistnienie wyznaw- ców różnych religii/zwolenników różnych światopoglądów. Poznam przykłady problemów i spornych zagadnień wynikających z różnic światopoglądowych w wielowyznaniowym społeczeństwie amerykańskim oraz propozycje sposobów dyskutowania o nich. Poznam strukturę wyznaniową społeczeństwa USA. Poznam zasady prowadzenia wartościowego dialogu.
Skopiowano

History of Ideas – Religion (język angielski)

Religia była genialnym rozwiązaniem wielu najwcześniejszych lęków i potrzeb ludzkości. Religia jest obecnie dla wielu nieprawdopodobna, ale potrzeby pozostają. Oto wyzwanie naszych czasów.
Skopiowano

Tolerancja i religie

Istotnym elementem religijnej wizji świata jest intuicja, że zadając pytania ostateczne, stajemy przed niewyczerpalną Tajemnicą, a więc że zawsze – i od wszystkich – możemy i powinniśmy się uczyć.
Udostępnij
Skopiowano

Imiona Boga

Nie wolno nawracać na siłę. Postawmy sobie za wzór polskich teologów na soborze w Konstancji: to Polska wniosła wtedy tolerancję religijną do światopoglądu chrześcijańskiej Europy.
Skopiowano

Religia jako zjawisko społeczne

Religijność człowieka wyraża się na różne sposoby. Jedne osoby wierzą w Boga, bogów czy siły nadprzyrodzone, a inne negują te wierzenia. Każdy ma w tej kwestii swoją rację, co może prowadzić do sporów na tym tle.
Skopiowano

Adam Szostkiewicz „Módl się i pracuj” – analiza tekstu publicystycznego

W zbiorach zadań i repetytoriach, a także w naszych e‑materiałach pojawiają się zadania wymagające przeanalizowania materiałów źródłowych. Są to zarówno teksty prawnicze, jak i publicystyczne, wykresy i tabele odnoszące się do badań opinii publicznej. Jaka metoda analizy będzie najskuteczniejsza?
Skopiowano

Polska – kraj zróżnicowany kulturowo?

Nauczysz się: wymieniać najważniejsze akty prawne regulujące prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce; dyskutować na temat różnic między mniejszościami narodowymi i etnicznymi mieszkającymi w Polsce; definiować pojęcie tożsamości i określać co ją kształtuje; opisywać wartości płynące z różnorodności kulturowej ludności zamieszkującej Polskę.
Skopiowano

Typy organizacji religijnych

Religie istniały w czasach prehistorycznych, starożytności, średniowieczu, czasach nowożytnych i istnieją dzisiaj. Przybierały i przybierają nie tylko formy duchowe, ale także rozmaite ramy organizacyjne. Te ostatnie są tematem tego e‑materiału.
Skopiowano

Zróżnicowanie religijne ludności świata

Według Encyklopedii PWN, religia to termin pochodzący od łacińskiego słowa relegare, oznaczającego zdolność odczytywania tego, co jest związane z Bogiem. Jako etymologię pojęcia religii wskazuje się również łacińskie słowo religare, które oznacza związanie człowieka z Bogiem, a także reeligare, tłumaczone jako obierać sobie Boga za przedmiot czci.
Skopiowano