2.2 charakteryzuje – z wykorzystaniem swojej wiedzy o relacjach i związkach państw – cele i zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych, opisuje jej strukturę (główne organy i wybrane organizacje wyspecjalizowane), przedstawia mocne i słabe strony jej funkcjonowania

Skopiowano

Materiały

Bezradna czy nie? Rada bezpieczeństwa ONZ wobec wyzwań współczesności

Czego się dowiem? • Poznam podstawowe informacje na temat struktury ONZ; • Jakie przykładowe problemy utrudniają efektywne funkcjonowa- nie Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz samej organizacji
Skopiowano
dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

ONZ i jego rola w tworzeniu i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju

Geneza Celów Zrównoważonego Rozwoju Czy zastanawiałeś/zastanawiałaś się kiedykolwiek, jak zmienić świat, żeby był lepszym miejscem do życia? Na to pytanie próbowano odpowiedzieć już wiele razy, realizując rozliczne ambitne pomysły, których wdrażanie przynosiło różne efekty, czasem wręcz odmienne od zamierzonych.  Tego wyzwania podjęła się także Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), w ramach…
Skopiowano

ONZ – cele, metody działania, organy – WOS w Pigułce #2

Kurs wykładów "WOS w pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Odc. 2 - ONZ - cele, metody działania, organy Wykłada dr hab. Dorota Heidrich
Skopiowano

ONZ po zimnej wojnie

Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała w 1945 roku jako następca przedwojennej Ligi Narodów. Po zakończeniu zimnej wojny ukształtowała się jej rola – zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom konfliktów na świecie.
Skopiowano

Osiągnięcia ONZ

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz cele powstania i funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Omówisz strukturę organów ONZ. Przeanalizujesz wybrane działania podejmowane przez ONZ i ocenisz ich skuteczność. Wskażesz osiągnięcia Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego oraz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.
Skopiowano

Inicjatywy na rzecz pokoju, demokracji i praw człowieka

Po zapoznaniu się z materiałem: Scharakteryzujesz pojęcie pomocy humanitarnej. Wyjaśnisz, czym jest współpraca rozwojowa. Przeanalizujesz przykłady interwencji humanitarnej. Ocenisz znaczenie misji pokojowych. Podasz przykłady oraz ocenisz skuteczność i aspekty moralne tych działań.
Skopiowano

Historia ONZ

ONZ ma już 70 lat. Czy jeszcze ma sens? Obchodząca 70. urodziny ONZ jest już starszą panią. Wiele osób chętnie odesłałoby ją na emeryturę. Problem jednak w tym, że organizacja nie ma godnej następczyni.
Skopiowano

Wirtualna wycieczka po Organizacji Narodów Zjednoczonych

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest unikalną organizacją zrzeszającą niepodległe państwa, które dobrowolnie połączyły się w celu zapewnienia pokoju i rozwoju społecznego na świecie. Organizacja powstała 24 października 1945 roku i liczyła wtedy 51 państw. Obecnie Organizacja zrzesza 193 suwerennych państw, tj. prawie wszystkie kraje świata.
Skopiowano

W kręgu Organizacji Narodów Zjednoczonych – globalne wyzwania

Organizacja Narodów Zjednoczonych to jedna z największych globalnych instytucji, której celem jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa poprzez działanie takich jednostek jak np. UNESCO, FAO, WHO, Bank Światowy Unicef czy UNHCR. W czasie zajęć uczniowie i uczennice poznają najważniejsze programy, organizacje, agendy i fundusze ONZ. Zaprezentowane ćwiczenie służy także zastanowieniu się nad wyzwaniami globalnymi, na które stara się odpowiadać ONZ.
Skopiowano