7.11 przedstawia zakres działania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) w Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem struktury głównych kierunków wydatków budżetowych na te działania oraz źródeł ich finansowania

Skopiowano

Materiały

Samorząd terytorialny

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia związane z samorządem terytorialnym.
Skopiowano

Samorząd terytorialny – dr hab. Dawid Sześciło, Uniwersytet Warszawski

📖 W polskiej Konstytucji zapisano zasadę pomocniczości. Zgodnie z tą zasadą o sprawach lokalnych powinni decydować mieszkańcy. Rząd centralny może włączać się do decyzji, jeśli dana sprawa wykracza poza kompetencje lokalnej społeczności. 🔹 Na jakich filarach oparty jest samorząd w Polsce? 🔹 Czy polski samorząd jest silny w porównaniu z innymi krajami naszego regionu? 🔹 Co zrobić, aby samorząd działał bardziej sprawnie?
Skopiowano

Konstytucja RP. Rozdział VII – Samorząd terytorialny

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu samorządu terytorialnego oraz na pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano

Model władz lokalnych i regionalnych w Polsce

Większości młodych ludzi w Rzeczypospolitej Polskiej trudno sobie wyobrazić, że to, co ich otacza, cała demokratyczna rzeczywistość ma dopiero trzy dekady, że samorząd terytorialny w obecnej postaci powstał dopiero 1 stycznia 1999 r. Dla większości uczniów szkół średnich to dużo więcej niż całe ich dotychczasowe życie. Dlatego wspólnie powinniśmy dbać o demokratyczne działanie instytucji państwowych. By tak się stało, należy znać zasady funkcjonowania władz lokalnych i regionalnych w Polsce.
Skopiowano

Skąd wziąć pieniądze? Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Mamy określone oczekiwania wobec władz gminy i powiatu, w których mieszkamy. Nawet, a może zwłaszcza wówczas, kiedy nie znaleźliśmy czasu, aby pójść na wybory. Nawet jeśli pozwoliliśmy innym zadecydować za nas, kto będzie kierował naszą gminą lub powiatem. Wtedy również zastanawiamy się, dlaczego tak źle działa komunikacja autobusowa, dlaczego akurat w naszej wsi nie ma jeszcze kanalizacji, dlaczego nasza ulica nie została wyremontowana.
Skopiowano

Fundusze unijne

Idziesz ulicą i widzisz tabliczkę „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu…”. Co to znaczy? Dlaczego tego typu tabliczki są umieszczane? Skąd biorą się pieniądze w ramach funduszy europejskich?
Skopiowano

Gmina

podstawowa jednostka samorządu terytorialnego kraju, w której władzę sprawują przedstawiciele ogółu mieszkańców; również jednostka podziału terytorialnego. Organem stanowiącym jest rada gminy, a wykonawczym – wójt (w gminach wiejskich), burmistrz (w miastach) lub pre- zydent miasta (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców). Gmina poza zadaniami własnymi wykonuje także zadania zlecone przez…
Skopiowano

Powiat

jednostka podziału terytorialnego, obejmująca obszar kilku gmin. Powiat to także samorządowa wspólnota mieszkańców, która samodzielnie realizuje określone zadania publiczne. Organami władzy powiatu są rada powiatu i zarząd, na którego czele stoi starosta.
Skopiowano

Województwo

jednostka podziału terytorialnego kraju. Mieszkańcy województwa tworzą wspólnotę regionalną, która samodzielnie i na własną odpowiedzialność realizuje określone zadania publiczne. Organami władzy samo-rządu wojewódzkiego są: sejmik wojewódzki i powoływany przezeń zarząd województwa, na którego czele stoi marszałek województwa.
Skopiowano