1.10 charakteryzuje państwo jako zorganizowane społeczeństwo (res publica) i wyjaśnia, jakie są podstawowe zadania państwa wobec jego obywateli oraz obowiązki obywateli względem ich państwa

Skopiowano

Materiały

Panele obywatelskie. Przewodnik po demokracji, która działa. Publikacja w 6 językach

Panel obywatelski jest sposobem na podejmowanie demokratycznych decyzji na poziomie miasta, państwa lub społeczności międzynarodowej, jak Unia Europejska. Sam panel to grupa losowo wyłonionych osób, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy poziom wykształcenia. Dzięki uwzględnieniu kryteriów demograficznych uzyskuje się na grupę, która stanowi miasto lub państwo w pigułce.
Skopiowano

Po co nam państwo?

Dowiem się, jakie są różnice między modelem państwa opiekuńczego i modelem państwa minimalnego.
Skopiowano

Prawa i obowiązki obywatelskie

Fundamentem konstytucyjnych praw i wolności jest zasada godności człowieka, przywołana w Preambule [uroczysty wstęp] do Konstytucji RP („Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi…”).
Skopiowano

Państwo – definicja, geneza, funkcje

Kurs wykładów "WOS w Pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc. 14 - Państwo - definicja, geneza, funkcje Wykłada dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś
Skopiowano

Państwo

organizacja polityczna społeczeństwa, posiadająca suwerenną władzę i określone terytorium. Podstawową cechą państwa jest jego prawo do użycia w określonych sytuacjach przymusu (przemocy), np. w sytuacji, gdy ktoś naruszy normę prawa. *** Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Racja stanu

interes państwa, którym kierują się władze, określając długofalowe cele polityczne i podejmując działania mające prowadzić do ich realizacji. Za rację stanu najczęściej uznaje się zachowanie suwerenności i integralności terytorialnej, zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego silnej pozycji międzynarodowej.***Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Społeczeństwo

duża społeczność (najczęściej państwowa), która żyje na określonym obszarze. Życie poszczególnych członków społeczeństwa toczy się głównie w jego ramach – tu nawiązują oni kontaty z innymi ludźmi, uczą się języka, norm obyczajowych i moralnych, tutaj zaspokajają swoje potrzeby. Człowiek funkcjonuje w społeczeństwie za pośrednictwem różnych zbiorowości, takich jak kręgi towarzyskie…
Skopiowano

Prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji RP

Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera katalog podstawowych wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela. Są one zapisane w rozdziale II, zaraz po naczelnych zasadach ustrojowych. To dobitnie świadczy, jak istotną rolę w życiu politycznym i społecznym odgrywają prawa i obowiązki nakładane na obywatela, oraz jak bardzo ważne jest ich wypełnianie. Każdy z nas powinien znać konstytucyjnie przysługujące nam prawa i nakładane na nas obowiązki, ponieważ ich niedopełnienie może wiązać się z sankcjami.
Skopiowano

Funkcje państwa

Żyjemy i funkcjonujemy w ramach państwa. Stało się to dla nas rzeczą naturalną i oczywistą. Nie zastanawiamy się, dlaczego doszło do powstania takiej struktury, jakie znaczenie ma w naszym życiu. Często sprowadzamy instytucję państwa do naszych obowiązków wobec niego (płacenie podatków), co niekoniecznie nam się podoba.
Skopiowano

Tradycja niepodległościowa i jej wrogowie

Przedruk artykułu z tomu „PPN – Polskie Porozumienie Niepodległościowe” (Paryż 1978 Instytut Literacki). Cz. 1.
Skopiowano