1.11 wymienia i charakteryzuje podstawowe atrybuty państwa oraz wyjaśnia, na czym polega racja stanu

Skopiowano

Materiały

Państwo czy parapaństwo? Przypadek Naddniestrza

"Poznam definicję i cechy państwa. Poznam pojęcia „parapaństwo” („quasi państwo”, „państwo nie- uznawane”). Dowiem się, jaka jest sytuacja geopolityczna Naddniestrza."
Skopiowano

Państwo – definicja, geneza, funkcje

Kurs wykładów "WOS w Pigułce" przygotowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Europejskie UW. Łącznie składa się z 20 wykładów o różnej tematyce. Odc. 14 - Państwo - definicja, geneza, funkcje Wykłada dr hab. Izolda Bokszczanin-Gołaś
Skopiowano

Państwo

organizacja polityczna społeczeństwa, posiadająca suwerenną władzę i określone terytorium. Podstawową cechą państwa jest jego prawo do użycia w określonych sytuacjach przymusu (przemocy), np. w sytuacji, gdy ktoś naruszy normę prawa. *** Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Racja stanu

interes państwa, którym kierują się władze, określając długofalowe cele polityczne i podejmując działania mające prowadzić do ich realizacji. Za rację stanu najczęściej uznaje się zachowanie suwerenności i integralności terytorialnej, zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego silnej pozycji międzynarodowej.***Zobacz w Encyklopedii PWN…
Skopiowano

Czym jest państwo?

Najwyższą, legalną formą zorganizowania grupy społecznej dla realizacji określonych celów jest państwo. Dobre i sprawne państwo chroni swych obywateli od zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz zapewnia im dogodne warunki egzystencji i rozwoju. Na arenie międzynarodowej, przy wykorzystaniu służb dyplomatycznych, państwo może utrzymywać stosunki z innymi podmiotami tej rangi (innymi państwami), a także organizacjami międzynarodowymi. Na przestrzeni wieków ukształtowały się różne formy państw o skrajnie odmiennie funkcjonującej władzy. Formą państwa, w której władza pochodzi od suwerennego narodu, istnieje pluralizm polityczny i trójpodział równoważących się władz jest państwo demokratyczne. W takim państwie obecnie żyjemy i zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stanowi ono dobro wspólne wszystkich obywateli.
Skopiowano

Polska racja stanu

Każde państwo stara się osiągnąć cele, które wynikają z jego konstytucji i funkcji, jakie ma do zrealizowania. Funkcje te dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne dotyczą spraw związanych z funkcjonowaniem obywateli w państwie i zapewnieniem im warunków do rozwoju. Funkcje zewnętrzne dotyczą obrony granic i prowadzenia polityki zagranicznej. Niektóre z celów dotyczą żywotnych interesów państwa, co sprawia, że rządzący traktują je priorytetowo i gotowi są do podejmowania bezkompromisowych działań. Należą do nich niepodległość, integralność terytorialna i utrzymywanie ładu wewnętrznego. Interes państwa określany jest jako „racja stanu”. Dążenie do jej realizacji jest priorytetem w polityce realizowanej przez państwo – tak w sferze krajowej, jak i międzynarodowej.
Skopiowano

Tradycja niepodległościowa i jej wrogowie

Przedruk artykułu z tomu „PPN – Polskie Porozumienie Niepodległościowe” (Paryż 1978 Instytut Literacki). Cz. 1.
Skopiowano

Atrybuty państwa jako organizacji politycznej

Państwo jest instytucją polityczną mogącą stosować przymus wobec obywatela. Teorii wyjaśniających, dlaczego i jak powstawało państwo, jest wiele, ale wszystkie wskazują na wzajemne zobowiązania między instytucjami państwa a zamieszkującymi to państwo jednostkami. Na przestrzeni dziejów możemy wyróżnić rozmaite zależności.
Skopiowano