Prawa człowieka

Skopiowano

Materiały

Prawa człowieka

Wybór fotografii wprowadzających klasę w zagadnienia dotyczące praw człowieka.
Skopiowano

Generacje praw człowieka

• Co to są prawa człowieka i jakie mają cechy? • Jakie prawa i wolno- ści gwarantuje nam Konstytucja RP? • Jakie wyróżniamy kategorie praw i wolności człowieka i do jakich generacji je zaliczamy? • Kiedy mówimy, że prawa człowieka są naruszane? • Dlaczego prawa czło- wieka muszą być chronione?"
Skopiowano

Prawa dziecka

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.
Skopiowano

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Pełny tekst Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości (1950).
Skopiowano

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Pełny tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948).
Skopiowano