Lekcje i ćwiczenia

Skopiowano

Słownik filozoficzny: państwo dobrobytu

Co kryje się pod pojęciem państwa dobrobytu? Czy oznacza życie w luksusie, czy wolność od ubóstwa? Co ma wspólnego z demokracją i prawami człowieka?
Skopiowano

Reaganomika i thatcheryzm

Po zapoznaniu się z materiałem: Przedstawisz sylwetki dwojga niezwykle charyzmatycznych przywódców świata zachodniego: prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana i premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Wskażesz cechy charakterystyczne polityki gospodarczej prowadzonej przez tych przywódców. Ocenisz reaganomikę i thatcheryzm z różnych punktów widzenia, m.in. przedsiębiorcy, menedżera dużej firmy, robotnika przemysłowego oraz działacza lub działaczki robotniczych związków zawodowych.
Skopiowano

Doktryna liberalna we współczesnym świecie

Po zapoznaniu się z materiałem: Przeanalizujesz i porównasz podejścia do doktryny liberalnej Keynesa i Hayeka. Scharakteryzujesz poglądy Keynesa z wykorzystaniem okoliczności historycznych. Wskażesz na doświadczenia historyczne w poglądach austriackiej szkoły liberalizmu.
Skopiowano

Modele dekomunizacji i lustracji

Po zapoznaniu się z materiałem: Zdefiniujesz pojęcie lustracji i dekomunizacji. Wyjaśnisz historyczne uwarunkowania tych procesów. Scharakteryzujesz modele lustracji i dekomunizacji.
Skopiowano

“Wojna na górze” i rozpad obozu solidarnościowego

"Po zapoznaniu się z materiałem: Wyjaśnisz znaczenie pojęcia „wojny na górze”. Omówisz, czym Lech Wałęsa zasłużył sobie na określenie „przyspieszacza z siekierą”. Rozstrzygniesz, czy ważniejszą rolę w rozpadzie obozu solidarnościowego odegrały czynniki personalne, czy dwie różne wizje Polski."
Skopiowano

Zmiany społeczne w Polsce w okresie transformacji ustrojowej i problemy demograficzne cz. 1

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu zmian społecznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano

Zmiany społeczne w Polsce w okresie transformacji ustrojowej i problemy demograficzne cz. 2

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych z zakresu zmian społecznych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej oraz na pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.
Skopiowano

Niekonwencjonalne formy przystosowania się do zmiany systemowej na podstawie literatury

Transformacja ustrojowa polskiego państwa zapoczątkowana w 1989 r. to proces niezwykle złożony. Z politycznego punktu widzenia dotyczyła ona przejścia od systemu komunistycznego o cechach totalitarnych i autorytarnych do demokracji. Pod względem ekonomicznym transformacja polegała na odejściu od gospodarki centralnie planowanej w kierunku wolnego rynku. Przemiany w obu tych obszarach rodziły wiele trudności natury prawnej i organizacyjnej, a oprócz oczywistych korzyści, niosły ze sobą również określone koszty. Dokonanie koniecznych zmian polegało jednak przede wszystkim na dostosowaniu obowiązującego prawa i zmianie struktury własności, co osiągnąć można było stosunkowo szybko, choć nie bez pewnych przeszkód.
Skopiowano

Transformacja ustrojowa i jej przebieg

Przywrócenie demokracji było w Europie Wschodniej od początku bezspornym celem polityki końca XX w. Jedynym akceptowanym rozwiązaniem, przeciwstawnym do modelu ustrojowego opartego na systemie jednopartyjnym, była demokracja wzorca zachodniego. Oczywiście nie był i nie jest to model idealny, wolny od konfliktów w polityce, ale… W 1989 roku Europa Wschodnia przeżyła eksplozję entuzjazmu i ożywienia społecznego uczestnictwa w przemianach politycznych. Po roku 1989 nastąpiły tam radykalne zmiany społeczne. Przełomowe wydarzenia tamtego okresu zapoczątkowały jakościowe przeobrażenia w krajach Europy Środkowej i Południowo‑Wschodniej. Głównym celem reformatorów stało się ustanowienie demokracji parlamentarnej i gospodarki rynkowej oraz przywrócenie i umocnienie suwerenności państwowej. Przejście do demokracji i do stabilnych systemów politycznych często komplikowały pozostałości państwa realnego socjalizmu oraz cechy charakterystyczne dla tego regionu geograficzno‑politycznego. Chodzi tutaj głównie o specyfikę społeczeństwa postkomunistycznego, problemy rozwoju ekonomicznego i płynność struktur politycznych. Przeobrażenia ustrojowe w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej prowadziły do stopniowego wykształcenia się społeczeństwa obywatelskiego w sensie polityczno‑kulturowym oraz społeczeństwa klasowego zróżnicowanego pod względem interesów ekonomicznych i pozycji na rynku.
Skopiowano

Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej

Najważniejszymi celami polskiej polityki zagranicznej po 1989 r. było otwarcie na Zachód, przystąpienie do struktur międzynarodowych oraz budowanie przyjaznych stosunków z sąsiadami. Aby to osiągnąć, konieczne było najpierw całkowite uniezależnienie się od ZSRS. Pierwszym krokiem musiało być wycofanie z terenu Polski wojsk sowieckich, które stacjonowały tu nieprzerwanie od końca II wojny światowej. Dalej przyszła kolej na budowanie nowych relacji. Politykę tę, mimo częstych zmian rządów, prowadzono z dużą konsekwencją.
Skopiowano