Najnowsze

Skopiowano

Bezradna czy nie? Rada bezpieczeństwa ONZ wobec wyzwań współczesności

Czego się dowiem? • Poznam podstawowe informacje na temat struktury ONZ; • Jakie przykładowe problemy utrudniają efektywne funkcjonowa- nie Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz samej organizacji
Skopiowano

Państwo czy parapaństwo? Przypadek Naddniestrza

"Poznam definicję i cechy państwa. Poznam pojęcia „parapaństwo” („quasi państwo”, „państwo nie- uznawane”). Dowiem się, jaka jest sytuacja geopolityczna Naddniestrza."
Skopiowano

Polak/Polka, czyli kto?

Poznam pojęcia: tożsamość narodowa, tożsamość etniczna, mniej- szość kulturowa, separatyzm, patriotyzm, kosmopolityzm, nacjo- nalizm, szowinizm, ksenofobia; • Jakie czynniki decydują o tym, że daną grupę społeczną nazywamy narodem; • Czy przynależność do narodu jest kwestią biologii, języka, świado- mości, polityki, czy prawa; • Czym jest współczesny patriotyzm, w czym się przejawia; • Jakie niebezpieczeństwo stwarza przyjmowanie postaw szowini- stycznych i ksenofobicznych; • Jakie korzyści daje społeczeństwu tolerancja."
Skopiowano

Jan Karski – prawdy i mity. Rozmowa z dr. hab. Adamem Puławskim.

Rozmowa z dr. hab. Adamem Puławskim z Pracowni Instytutu Europy Środowo-Wschodniej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, badaczem Zagłady.Jan Karski, a właściwie Jan Kozielewski, pochodził z łódzkiej niezamożnej rodziny rzemieślniczej. W czasie wojny związał się z konspiracją. (...) W 1940 r. Karski po raz pierwszy wyruszył w podróż do Paryża z raportem dotyczącym sytuacji ludności pod okupacją niemiecką. Jego trzecia misja okazała się najważniejsza. Dzięki niej przeszedł do historii. Przez lata jednak nadawano jej inny sens i znaczenie, niż miała ona w rzeczywistości.
Skopiowano
dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

ONZ i jego rola w tworzeniu i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju

Geneza Celów Zrównoważonego Rozwoju Czy zastanawiałeś/zastanawiałaś się kiedykolwiek, jak zmienić świat, żeby był lepszym miejscem do życia? Na to pytanie próbowano odpowiedzieć już wiele razy, realizując rozliczne ambitne pomysły, których wdrażanie przynosiło różne efekty, czasem wręcz odmienne od zamierzonych.  Tego wyzwania podjęła się także Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), w ramach…
Skopiowano