Najnowsze

Skopiowano

Polskie wpływy na kształtowanie Unii Europejskiej. Rozmowa z prof. Sławomirem Łukasiewiczem

Idee tworzenia wspólnot i związków narodów mają długie tradycje. Wkład w ich rozwój wnieśli również Polacy. Koncepcje dotyczące tworzenia federacji państw głosili i rozwijali, poczynając już od XVIII w. chociażby król Polski Stanisław Leszczyński czy książę Adam Jerzy Czartoryski w XIX w. Z postaci dwudziestowiecznych warto pamiętać o koncepcjach federalistycznych Józefa Piłsudskiego.
Skopiowano

Początki opozycji demokratycznej w Polsce w latach 70. Rozmowa z panem Wojciechem Samolińskim.

Krystalizowanie się środowisk opozycyjnych przypadło na połowę lat siedemdziesiątych. Ważnym elementem tego procesu były protesty przeciwko zmianom w Konstytucji PRL. Ekipa Edwarda Gierka zamierzała wprowadzić do konstytucji zapis o kierowniczej roli PZPR, przyjaźni z ZSRR, a także uzależnić prawa obywateli od wypełniania przez nich obowiązków wobec ojczyzny. Te działania wywołały głosy sprzeciwu środowisk niezależnych i opozycyjnych, z których najbardziej znany był List 59. Mimo to Sejm PRL 10 lutego 1976 r. uchwalił nowelizację konstytucji.
Skopiowano

Komitet Obrony Robotników i inne organizacje opozycyjne. Rozmowa z panem Wojciechem Samolińskim.

Komitet Obrony Robotników zapoczątkował oficjalną działalność jesienią 1976 r. Docierał z pomocą finansową, medyczną i prawną do represjonowanych przez władze PRL robotników z Ursusa, Radomia i Płocka. Gromadził również informacje na ten temat. Ludzie, którzy go stworzyli, należeli do różnych pokoleń i środowisk. Niektórzy, jak Antoni Pajdak czy Aniela Steinsbergowa, uczestniczyli w życiu politycznym II RP. Młodsze pokolenie, w tym Adam Michnik i Jacek Kuroń, angażowało się w wystąpienia z marca 1968 r. Obok socjalistów, piłsudczyków, byłych żołnierzy Armii Krajowej, a nawet dawnych komunistów w KOR zaangażowali się księża katoliccy (ks. Jan Zieja).
Skopiowano

Kościół katolicki w PRL cz. 2. Rozmowa z prof. Andrzejem Friszke.

W wyniku odwilży politycznej 1956 r. w PRL odstąpiono od modelu państwa totalitarnego. Postępowanie władzy w stosunku do Kościoła katolickiego zmieniło się w tym sensie, że wraz z nastaniem rządów Władysława Gomułki odeszły w przeszłość praktyki epoki stalinowskiej (aresztowania i uwięzienia duchownych). Jednak konflikty pomiędzy obydwoma podmiotami wciąż były na porządku dziennym. Władza komunistyczna nie była zainteresowana odbudową wpływów Kościoła wśród polskiego społeczeństwa. Dążyła do ograniczania jego działalności i posługiwała się w tym celu policją polityczną. Przez następne lata trwała ostra rywalizacja między władzą komunistyczną a Kościołem katolickim o rząd dusz.
Skopiowano

Kościół katolicki w PRL cz. 1. Rozmowa z prof. Andrzejem Friszke

Powojenna Polska stała się krajem jednolitym wyznaniowo. Około 90 proc. społeczeństwa przyznawało się do religii rzymskokatolickiej, podczas gdy w II Rzeczypospolitej odsetek ten wynosił 65 proc. Pod tym względem nasz kraj wyróżniał się wśród państw bloku sowieckiego. Istota Kościoła katolickiego, jego nauka pozostawała w sprzeczności z ideologią komunistyczną, dlatego musiało dojść do konfrontacji. Była to tylko kwestia czasu.
Skopiowano

Stosunek Polaków do Zagłady Żydów. Rozmowa z dr hab. Dariuszem Libionką.

O postawach Polaków wobec Zagłady Żydów w czasie II wojny światowej opowiada dr hab. Dariusz Libionka (prof. PAN).
Skopiowano

Chiny. Od upadku Cesarstwa do narodzin supermocarstwa

W ciągu ostatniego stulecia Chiny przeszły przez bolesny, brutalny i nieprzewidywalny proces przemiany, którzy przekształcił organizację państwa, strukturę społeczeństwa, jego kulturę i świadomość. Chiny wyewoluowały z wieloetnicznej patriarchalnej monarchii absolutnej rządzonej przez klan cesarki (zwanej Cesarstwem Wielkiej Jasności, Da Qing) w nowoczesne centralistyczne autorytarne państwo rządzone przez Chińską Partię Komunistyczną (zwane Chińską Republiką Ludową).
Skopiowano

Zagłada Żydów na ziemiach polskich cz. 2. Rozmowa z dr hab. Dariuszem Libionką.

Historycy Zagłady w dwojaki sposób odpowiadają na pytanie o plany nazistów wobec Żydów europejskich przed wybuchem II wojny światowej. Pierwsza szkoła uważa, że od momentu zdobycia władzy w 1933 r. Adolf Hitler dążył do eksterminacji Żydów. Druga podkreśla, że plany Hitlera się zmieniały i w decydujący sposób wpłynęła na nie sytuacja wojenna.Zapraszamy na rozmowę z profesorem Polskiej Akademii Nauk Dariuszem Libionką, historykiem stosunków polsko-żydowskich i Zagłady.
Skopiowano

Co nas wiąże, czyli o umowie społecznej i preambułach

Poznam pojęcia grupy i więzi społecznych oraz źródła legitymizacji władzy, nauczę się interpretować akty prawne.
Skopiowano

Skąd wiemy, kiedy demokracja jest rzeczywiście demokracją?

Po zapoznaniu się z materiałem: Poznam przykłady demokracji liberalnej i autorytarnej Poznam czynniki wpływające na jakość demokracji.
Skopiowano